Back

Đặng Lê Thanh Thuận

Giới thiệu bản thân: Giáo viên dạy Vẽ là sở thích của mình từ nhỏ. Mình tin rằng mỹ thuật là chất xúc tác tốt nhất để thể hiện sự tự tin và phát huy khả năng sáng tạo của …